Pixparts برنامه همکاری رایگان است و شما را قادربه کسب درآمد از طریق لینک یا لینک های در وب سایت Pixparts و تبلیغ محصولات خاص می سازد. هر فروشی که برای مشتریان انجام می شود برای کسانی که روی آن لینک کلیک کرده اند کمیسیون همکاری دریافت می کنند. در حال حاظر کمیسیون 5%است.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ با ما مراجعه کنید و یا شرایط و مقررات همکاری فروش ما را مشاهده کنید.